Compramos o seu servo drive

 

 

Mitsubishi MDS-A-V1-01 Servo Drive Unit
EVF9321
EVF9322
EVF9323
EVF9324
EVF9325
EVF9326
EVF9327