Compramos o seu servo drive

.

Mitsubishi MDS-A-SP-04 Spindle Drive Unit
MDS-A-SP-04
MDS-A-SP-22
MDS-A-SP-075
MDS-A-SP-15
MDS-A-SP-37
MDS-A-SP-55
MDS-A-SP-75